msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieRôzne
Koncepcia rozvoja kultúry

 

Koncepcia rozvoja kultúry

Tanečné telesá

Spevácke a hudobné telesá

 

 

 

PhDr. Daniel Andráško, Partizánska 1834, 069 01  Snina

 

 

KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY

A JEJ FINANČNÉ KRYTIE

MESTO SNINA

V Snine  máj 2010

 

 

Koncepcia rozvoja kultúry mesta Snina a jej finančné krytie

OBSAH :

 1. Úvod
 2. Stručná analýza súčasného stavu

2.1. Subjekty poskytujúce kultúru

2.2. Kultúrna infraštruktúra

2.3. Súbory, skupiny a záujmové združenia

2.4. Kultúrne podujatia regionálneho a nadregionálneho významu

2.5. Sprístupňovanie, propagácia, prezentácia

 1. SWOT analýza

3.1. Silné stránky

3.2. Slabé stránky

3.3. Príležitosti

3.4. Ohrozenia

 1. Vízia
 2. Priority a rozvojové ciele

5.1. Priority

5.2. Strategické ciele

5.3. Krátkodobé ciele a úlohy

 1. Finančné krytie rozvoja kultúry v meste Snina

6.1. Súčasný stav

6.2. Systémové opatrenia v oblasti financovania

6.3. Zdroje financovania

 1. Záver

 

 

 

 

 

Tento dokument je predkladaný ako koncepčný materiál pre výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine v máji 2010.

 

 

 

 

1. Úvod

Mesto Snina má bohaté kultúrne dedičstvo. Je len úlohou generácií, aby ho zachovalo a zveľadilo. Mnohokrát je kultúra akoby zatláčaná do úzadia a prevažujú ekonomické priority, ale kultúra je zrkadlo a indikátorom stavu spoločnosti a kvality života jednotlivca. Keďže Snina od roku 1961 nebola sídlom okresu, nevznikli tu žiadne štátne alebo regionálne kultúrne inštitúcie. Už dlhodobo je mesto garantom a nositeľom rozvoja lokálnej kultúry prostredníctvom špecializovanej inštitúcie – Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácie nezaznamenalo kultúrne dianie v ostatných dvadsiatich rokoch pokles, skôr naopak.

Dostupnosť kultúry sa zhoršila len v oblastiach, ktoré sú náročnejšie na financovanie, alebo pri podujatiach, kde vstupenky sú príliš drahé. Najviac záujmu sa venuje rozvoju tradícií, zvykov a voľnočasovým aktivitám detí a mládeže.

2. Stručná analýza súčasného stavu

2.1. Subjekty poskytujúce kultúru

Rozhodujúcim subjektom pri zabezpečovaní kultúrnej politiky mesta Snina je Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MsKaOS). Sídli v budove Domu kultúry v centre mesta. Je koordinátorom, organizátorom a iniciátorom kultúrnych podujatí a správcom priestorov Domu kultúry. Javí sa ako nevyhnutné zadefinovať pre MsKaOS základné zadanie a jeho nadstavbové úlohy v súvislosti s personálnym obsadením a finančnými možnosťami.

Ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti kultúry:

 • Základná umelecká škola
 • Združenie vysídlencov Starina
 • MO Matice slovenskej
 • Centrum voľného času
 • Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Andrej Smolák
 • Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Peter Barančik
 • Cirkevné centrum voľného času
 • Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana
 • Galéria Andreja Smoláka
 • Agentúra Rockplus Produktion

Okrem už spomínaných subjektov sú to tiež všetky MŠ a ZŠ na území mesta ako aj ďalší.

Ich počet je dostačujúci. Pokrývajú všetky oblasti kultúry. Absentuje vyššia angažovanosť v divadelnom umení, ktoré je však náročné na ľudský potenciál.

Žiada sa viac prepájať ich aktivity, vytvárať spoločné projekty zoskupené do jednotlivých tematických blokov. Odbúrať ich izolovanosť od seba a snažiť sa o kumuláciu ich finančných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé subjekty k dispozícií.

 

 

 

2.2. Kultúrna infraštruktúra

Všetky kultúrne podujatia, ako aj činnosť jednotlivých kultúrnych telies je viazaná na tieto objekty :

 • Dom kultúry
 • Námestie Centrum
 • Amfiteáter v RO Rybníky
 • Športová hala
 • Galéria Andreja Smoláka
 • Dom Matice slovenskej
 • Dom vysídlencov Starina
 • Metská knižnica
 • Opus Dei
 • Základná umelecká škola

Významnú úlohu v rozšírení možnosti tvorby, prezentácie a šírenia kultúrnych hodnôt je realizácia projektu „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – KAŠTIEĽ SNINA“. Doplní doteraz chýbajúce muzeálne priestory, rozšíri možnosti usporiadavania koncertných vystúpení a v neposlednej miere pomôže skvalitniť, sprístupniť a zatraktívniť činnosť Mestskej knižnice. Spolu s Domom kultúry sa stane prirodzeným centrom kultúrneho diania v Snine.

2.3. Súbory, skupiny a záujmové združenia

 

V meste Snina pôsobí veľké množstvo skupín, ktoré sa venujú zachovávaniu tradícií, šíreniu nových foriem kultúry a tým prispievajú k skvalitňovaniu života občanov mesta.

K najvýznamnejším patria:

 • folklórny súbor Vihorlat
 • folklórny súbor Šiňava

●   tanečná skupina Mystic

 • mažoretky Maršálky
 • tanečný súbor Merlin
 • Malá dychová hudba Sninčanka
 • spevácke skupiny Dúha, Starinčanka, Dukát, Pajtáše a ďalšie

 

Je potrebné vytvoriť medzi nimi zdravú konkurenciu, hoci aj vo forme súťažnej prehliadky s cieľom vyššej finančnej podpory pre kvalitnejšiu, dlhodobú a úspešnejšiu prácu.

 

2.4. Kultúrne podujatia regionálneho a nadregionálneho významu

 • Podvihorlatský folklórny festival
 • Rock pod kameňom
 • Festival duchovnej piesne
 • Stretnutie rodákov
 • Medzinárodný výtvarný festival Galérie MIRO
 • Gerbócova literárna Snina
 • Dni mesta Snina

 

 

 

Veľkému záujmu verejnosti sa tešia masové akcie a podujatia ako – Deň matiek, Deň detí, Mikulášsky program, Človek, pes a kôň, kultúrne podujatia v čase jarmokov a podobne.

 

 

2.5. Sprístupňovanie, propagácia, prezentácia

Na oznamy a propagáciu sú dlhodobo v Snine využívané tieto spôsoby: oznamy v Sninských novinách, štvrťročníku Naša Snina, káblovej televízii, na pútačoch vytvorených na propagačnom oddelení MsKaOS a plagátmi. Niekedy sa používa aj pojazdná zvuková propagácia v uliciach mesta. V súčasnosti vystupujú možnosti propagácie cez internet. Významný posun by znamenalo umiestnenie centrálneho čítacieho zariadenia  na budove Domu kultúry.

 

3. SWOT analýza

3.1. Silné stránky

 • hlboké tradície a dlhodobá podpora kultúrnej politiky zo strany mesta
 • MsKaOS ako organizátor, koordinátor a nositeľ kultúrnych hodnôt
 • rôznorodosť a počet subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry
 • multikulturálna a multietnická rôznorodosť nositeľov kultúrnych aktivít
 • dlhodobo etablované kultúrne podujatia regionálneho a

nadregionálneho významu

 • skúsenosti s organizovaním masových podujatí
 • dlhodobá a systematická práca s deťmi a mládežou

 

3.2. Slabé stránky

 • dlhodobý nedostatok financií na podporu kultúrnych aktivít
 • nedostatok vhodných priestorov na vykonávania kultúrnych aktivít

v Dome kultúry

 • nevhodné priestory Mestskej knižnice a nedostatočný knižný fond
 • konflikt priorít medzi viacerými subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti
 • málo reálneho sponzoringu
 • slabá, nedostatočná, nesprávne cielená propagácia a informovanosť
 • nedostatočná starostlivosť o historický fond

 

3.3. Príležitosti

 

 • moderné formy propagácie kultúrneho diania v meste
 • inventarizácia kultúrneho dedičstva (hmotného i nehmotného) v súvislosti

s realizáciou projektu „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky –

KAŠTIEĽ SNINA“

 • skvalitnenie a rozšírenie služieb Mestskej knižnice
 • využívanie finančných zdrojov z fondov EÚ

 

 

 

 • rozšírenie cezhraničnej spolupráce
 • zapájanie rómskeho etnika do kultúry
 • rozvoj vidieckej turistiky a zvýšenie podielu kultúrneho diania

do tohto procesu

 • skvalitnenie ponuky kultúrno-spoločenských a osvetových služieb

občanom a návštevníkom  mesta

 

3.4. Ohrozenia

 • komercializácia umenia a kultúry
 • uprednostňovanie iných oblastí spoločenského života pred kultúrou
 • nedostatočné definovanie verejného záujmu v oblasti kultúry
 • nedostatok finančných zdrojov potrebných pre neustály rast kvality

kultúrnej politiky

 • ekonomicky slabé obyvateľstvo – slabá kúpyschopnosť vo vzťahu

ku kultúrnym podujatiam

 • vplyv iných kultúr
 • nezáujem občanov o kultúrne vyžitie

4. Vízia

Mesto Snina ako centrum kultúrnej originality severovýchodného cípu

Slovenska

Mesto Snina – mesto kultúry, histórie a dlhodobo udržateľného rozvoja

 

 

Táto vízia bola formovaná pri príprave MRAPu v roku 2005 a je s obmenami a doplnkami aktuálna aj dnes v roku 2010.

 

 

5. Priority a rozvojové ciele

5.1.Priority

Pri tvorbe a stanovovaní priorít je nutné vychádzať z doterajšieho stavu. Za desaťročia sa postupne vyprofilovali prioritné kultúrne akcie, ako aj oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Priority si však vyžadujú všeobecnú zhodu. Po ich taxatívnom stanovení po všeobecnom konsenze, by mali mať pri ich financovaní prednosť.

 • ochrana kultúrneho dedičstva
 • vytvorenie prirodzeného kultúrneho a spoločenského centra
 • zlepšenie informovanosti a propagácie
 • vytvorenie strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja kultúry v meste Snina“
 • prepojenie cestovného ruchu a kultúrnych aktivít
 • podpora tradičných kultúrnych podujatí na vytváranie pozitívneho imidžu mesta a

zvyšovanie uvedomenia vlastnej kultúrnej identity

 

 

 

5.2. Strategické ciele

5.2.1. Inventarizácia hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva

Opatrenia :

 • vypracovať zoznam kultúrnych historických objektov, predmetov, zariadení
 • spracovať katalóg duchovného dedičstva a stanoviť postup jeho uchovávania
 • začať zhromažďovať predmety, ktoré budú súčasťou expozície múzea v

kaštieli

 • vytvoriť fond na obnovu, rekonštrukciu a prezentáciu pamiatok
 • prijať VZN o kultúrnych pamiatkach a ich ochrane

 

 

5.2.2. Vytvorenie prirodzeného kultúrneho – spoločenského centra

 

Opatrenia:

 

 • realizovať projekt „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky –

KAŠTIEĽ SNINA“

 • zintenzívniť medzinárodné kontakty
 • vytvoriť osobitný grantový systém
 • zapojiť kultúrne pamiatky do verejného života

 

5.2.3. Rozvoj informovanosti verejnosti o kultúrnom dianí

Opatrenia:

 • podporovať inovatívne metódy zverejňovania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
 • rozšíriť prostriedky komunikácie s verejnosťou
 • systematicky pracovať na budovaní a tvorbe kultúrneho vedomia
 • spracovať projekt v rámci predpokladanej výzvy „Informatizácia

spoločnosti

 • realizovať „grafickú aktualizáciu mesta“
 • inštitucionalizovať priestor námestia Centrum

 

5.2.4. Vypracovanie strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja kultúry v

meste Snina“

Opatrenia:

 • zadefinovať verejný záujem v oblasti kultúry
 • pomenovať prioritné kultúrne aktivity
 • menovať pracovnú komisiu pre vypracovanie dokumentu – vo forme

VZN

 • určiť časový a vecný harmonogram tvorby dokum

 

 

 

 

5.2.5. Prepojenie cestovného ruchu a kultúrnych aktivít

Opatrenia:

 • zintenzívniť medzinárodné kontakty
 • skĺbiť kultúrne podujatia a činnosti subjektov v cestovnom ruchu
 • ponúkať balíčky tematických vystúpení pre turistov
 • zatraktívniť kultúrne pamiatky, označiť ich informačnými tabuľami a

vydať informačný bulletin

 • podpora projektov v cestovnom ruchu, ktoré zahŕňajú kultúrne

aktivity a naopak

 

 

5.3. Krátkodobé ciele a úlohy

 • vypracovať grantový systém financovania kultúrnych aktivít
 • spracovať a predložiť projekt v rámci výzvy zameranej na

„inventarizáciu spoločnosti“

 • vydať ďalšie propagačné materiály mesta vo forme:

- mapa regiónu a mesta

- informačný bulletin mesta

- propagačný merkantil

- významné historické, kultúrne a prírodné pamiatky mesta a okolia

– brožúrka

- osadenie čítacích novín (priečelie Domu kultúry)

6. Finančné krytie rozvoja kultúry v meste Snina

6.1. Súčasný stav

Mesto Snina finančne zabezpečuje kultúru prostredníctvom mestského rozpočtu. Po očistení to reálne činí 3% až 4% z rozpočtu. Ide o transfery na kino, knižnicu, umelecké súbory, propagáciu a ostatné kultúrne služby. Ďalej sú to finančné prostriedky na aktivity fyzických a právnických osôb, vrátane občianskych iniciatív poskytované formou dotácií.

Z mestského rozpočtu sa hradia aj výdavky na činnosť ZPOZu, ktorý do určitej miery pôsobí aj vo sfére kultúry a osvety.

Z mimorozpočtových zdrojov je hradený príspevok na údržbu vojnových hrobov. Zo zdrojov EÚ je financovaný projekt na skvalitnenie kultúrno-osvetovej činnosti a obnovu kultúrnych historických pamiatok „ Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - KAŠTIEĽ SNINA“.

V budúcnosti je predpoklad zvýšených finančných nákladov na prevádzku budov v správe MsKaOS, ako aj na činnosť, preto je potrebné okrem transferu z mestského rozpočtu hľadať aj ďalšie možnosti získavania prostriedkov.

-  8  -

6.2. Systémové opatrenia v oblasti financovania

Pri financovaní kultúry ako celku by bolo potrebné prijať niektoré

nové systémové opatrenia, ktoré zabránia zostatkovému princípu financovania, ako aj princípu náhodilosti a lobovania.

Navrhujem uplatniť tieto opatrenia:

 • zostaviť rebríček priorít financovania v oblasti kultúry
 • zakotviť pevnú percentuálnu výšku financovania kultúry v mestskom rozpočte
 • vytvoriť samostatný grantový systém financovania kultúrnych aktivít
 • jasne stanoviť, čo bude mesto pevne financovať a čo podľa možností
 • financovanie inštitúcií oddeliť od financovania projektov
 • odstraňovať nepomer medzi príjmami a nákladmi
 • pri periodických aktivitách a veľkých projektoch zaviesť systém minimálnej

automatickej podpory pri splnení určitých podmienok (schopnosť získať iné zdroje, návštevnosť, mediálne ohlasy, zahraničná účasť a iné)

 • zvyšovať motiváciu a úsilie získať 2% dane z príjmov

6.3. Zdroje financovania

Okrem financovania z mestského rozpočtu je potrebné neustále

rozvíjať viaczdrojové financovanie. Tu sa jedná v prvom rade o fondové zdroje z:

 • Ministerstva kultúry SR
 • Ministerstva financií SR
 • Prešovského samosprávneho kraja
 • fondov EÚ
 • medzinárodný podporný program KULTÚRA 2010

Potreby, ktoré si žiada kultúra, včleňovať do väčších celkov, do projektov v

rámci cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, obnove kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Je nutné nájsť „komunikačné kanály“ na profesné komisie hore menovaných štátnych a regionálnych inštitúcií.

Ďalšou oblasťou získavania finančných zdrojov sú vlastné, vnútorné zdroje. Tie sú ako v ľudskej, tak aj v materiálnej rovine. Tu je nutné:

 • uskutočniť možné úsporné opatrenia
 • definovať prostriedky a metódy zvyšovania vlastných príjmov
 • neustále hľadať skryté rezervy
 • zvyšovať produktivitu práce

 

7. Záver

Tento dokument nemôže postihnúť všetky podrobnosti problematiky kultúrnej politiky. Naznačuje základné prvky, na ktoré je potrebné sa sústrediť. Úlohou kultúry je vytvárať zdravý lokalpatriotizmus prostredníctvom šírenia kultúrnych hodnôt. Koncepcia poukazuje na potrebu širšieho chápania kultúry v podmienkach rýchlo sa meniaceho spoločenského vývoja. Snina je mesto s vysokým kultúrnym potenciálom a koncepcia môže naznačiť smerovanie na najbližšie desaťročie. Je potrebné, aby sa kultúra stala nástrojom miestneho a regionálneho rozvoja.

 

Spracoval PhDr. Daniel Andráško