msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieO nás

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Snina.

Organizácia bola zriadená ku dňu 01. 11. 2009 na dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 652/2009 zo dňa 22. 10. 2009.

Vymedzenie predmetu činnosti - v ZRIAĎOVACEJ   LISTINE.

erb2

Mesto  Snina

 

 Zriaďovacia listina  

 Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine

 

Mesto Snina v zmysle § 4 ods. 3 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov

 

zriaďuje

 

rozpočtovú organizáciu Mesta Snina s názvom:

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Článok I.

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie „Mestské kultúrne a osvetové stredisko“ je mesto Snina.

Článok II.

Názov organizácie, jej sídlo a identifikačné číslo

Názov:                               Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Sídlo:                                  Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Právna forma:                 rozpočtová organizácia

Identifikačné číslo:         ......................................

Článok III.

Základné ustanovenia

Rozpočtová organizácia Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) sa zriaďuje ku dňu 01.11. 2009 na dobu neurčitú, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 652/2009   zo dňa   22.10. 2009.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko je právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojich aktivít a osvetovej činnosti na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života, čím zvyšuje kultúrnu a vzdelanostnú úroveň občanov, prehlbuje ich vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie.

Článok IV.

Vymedzenie predmetu činnosti

Hlavnou činnosťou, základným účelom a predmetom činnosti rozpočtovej organizácie je:

1) Mestské kultúrne a osvetové stredisko je kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy, sprostredkovať im umelecké hodnoty a organizovať kultúrno-spoločenský život a kultúrnu rekreáciu občanov s ohľadom na ich potreby a národnostné zloženie.

2) Mestské kultúrne a osvetové stredisko plní predovšetkým tieto úlohy:

a) spravuje zverený majetok mesta,

b) využíva primerané prostriedky na formovanie vzťahu občanov k svojmu mestu, regiónu, vlasti, udržiava miestne tradície a vytvára nové,

c) zabezpečuje komplexné programovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,

d) zabezpečuje organizáciu a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií na území mesta,

e) zabezpečuje finančné plánovanie a vyhodnocovanie kultúrnych podujatí,

f) zabezpečuje využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí

g) zabezpečuje propagáciu kultúrnej činnosti na verejnosti a médiách,

h) realizuje zámery rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,

i) podporuje vznik a činnosť kultúrnych súborov na území mesta Snina, občianskych združení so zameraním na kultúrnu j) činnosť občanov, detí a mládeže ako aj telesne postihnutých občanov, a vytvára pre ne priaznivé podmienky,

j) prenajíma nebytové priestory,

k) poskytuje krátkodobý prenájom

l) zabezpečuje knižničnú činnosť – vrátane komplexných knižničných služieb                   pre verejnosť, kultúrno- informačnej činnosti, vzdelávacej a výchovnej činnosti,

m) prevádzkuje kino,

n) zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu, opravu objektov a zariadení, ktoré využíva       na svoju činnosť:

- Mestská knižnica

- Dom kultúry,

o) organizuje a usporadúva festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, spoločenské zábavy, súťaže v oblasti kultúry, a pod.,

p) so súhlasom zriaďovateľa poskytuje aj iné kultúrne služby, rozširuje, príp. zužuje predmet svojej činnosti.

3) Mestské kultúrne a osvetové stredisko participuje na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života regiónu a svoje poslanie plní výchovno-vzdelávacou, kultúrno-spoločenskou a organizátorskou činnosťou v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami, národnostnými kultúrnymi zväzmi, školami, centrom voľného času, s cirkvami a ďalšími inštitúciami.