Techncongres suisse anti aging


Implants Czech Republic No. Magda Mensi Timothy Ives Dr. Fernando Duarte Dr. Gregor Thomas Terapie periimplantitidy Dr. Nikolaos Papagiannoulis Periapikální léze implantátů a retrográdní periimplantitis Dr.

Projekt - Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně- udržitelnost a rozvoj – FCH VUT v Brně

David Burgess Dynamická navigace pro přesnou implantaci 2 3 Editorial Vážení čtenái, jsme velice potěšeni, že předchozí vydání časopisu Implants u vás dle ohlasů měly úspěch. Jako licenční techncongres suisse anti aging vydavatelství Dental Tribune International máme přístup k množství článků zahraničních autorů a věříme, že také pro toto vydání jsme pro vás vybrali zajímavá témata.

S rozšiřujícími se indikacemi a možnostmi terapie pomocí dentálních implantátů techncongres suisse anti aging narůstá i množství komplikací, které mnohdy ještě ani nejsou dostatečně klinicky zmapovány.

V aktuálním čísle se zaměřujeme na prevenci periimplantitid a chirurgické řešení kostních defektů v okolí implantátů.

Neméně zajímavá je i kazuistika pojednávající o retrográdní periimplantitidě. Michal Žitňanský Nelze také přehlédnout poměrně masivní nástup stále sofi stikovanějších digitálních technolo- gií umožňujících také online techncongres suisse anti aging dentálního týmu — např.

Věříme, že z aktuálního vydání časopisu Implants načerpáte užitečné informace a přejeme vám krásné jarní období. S pozdravem MUDr. Mžete si také sjednat roní pedplatné všech našich tištných asopis. Vše snadno objednáte na www. Day 1. David Chong U. Straumann řešení, na které se můžete spolehnout a které je prediktabilní ve všech klinických situací. BLX implantační systém spojuje průlomový funkční design s naším vysoce výkoným materiálem Roxolid® a klinicky prověřeným povrchem SLActive®, který Vám poskytuje jistotu pro všechny klinické situace.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce na e-mailu: info. Registrace na info. David García Baeza Sergio Piano 6. Sascha Virnik 8 Studie Řízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty ízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty Autoři: Amparo Aloy Prósper, David Peñarrocha Oltra, Hilario Pellicer Chóver, Maria Peñarrocha Diagoa, Miguel Peñarrocha Diagoa, Španělsko Abstrakt: Cílem studie techncongres suisse anti aging vyhodnotit tříletý výsledek u nezanořených dentálních implantátů s bukálními periimplantátovými defekty ošetřenými technikou řízené kostní regenerace jedno- fázovým postupem.

Metoda a materiály Klíčová slova Bylo provedeno retrospektivní posouzení sché- matu po sobě následujících pacientů léčených dentálními implantáty a kostní regenerací v době zavedení implantátů, které nebyly techncongres suisse anti aging, a bylo provedeno minimálně 3 roky po zavedení implan- tátu.

Pacienti byli léčeni v období od ledna do prosince na Oddělení orální chirurgie na Uni- verzitě ve Valencii ve Španělsku. Byly hodnoceny následující proměnné: komplikace procesu hojení, úspěch implantátu založený na defi nici Busera a kol. Statistická analýza byla provedena s použitím testu chí-kvadrátového testu a Mann-Whitneyho testu s použitím alfa nastave- ného na 0, Spearmanova testu, Výsledky Celkem bylo jemná pokožka pod očima vrásky 50 pacientů 26 žen, 24 mužů s průměrným věkem 54,8 ± 13,6 let roz- mezí 25—79 a 75 implantátů.

Bylo techncongres suisse anti aging 71 de- hiscencí průměrná výška: 1,97 ± 1,06 mm a 4 fene- strace průměrná výška: 2,75 ± 0,95 mm. Souhrn Navzdory omezením této studie je postup neza- nořovat implantáty v souvislosti s regenerací kostní tkáně k léčbě periimplantátových kostních defektů proveditelnou možností s několika málo léčebnými komplikacemi a dobrou prognózou.

Úvod Aplikace řízené kostní regenerace GBR posky- techncongres suisse anti aging lékařům schopnost umístit implantáty i do ob- lastí s nedostatečným množstvím kosti. Nicméně, když jsou dentální implantáty umístěny v úzkých alveolárních hřebe- nech, nedostatek jedné nebo více stěn vede k ote- vřeným defektům, které jsou pro regenerační pro- ces méně příznivé, protože krevní sraženina je méně chráněná, částice augmentačního materiálu jsou více náchylné k posunutí a membrána umís- těná k překrytí defektu může zkolabovat.

Existuje jen techncongres suisse anti aging studií o GBR kolem nezanořených implantátů pro zbavit se cooties periimplantátových kostních defektů v úz- kých alveolárních hřebenech.

Metody a materiály Výběr pacienta Byla provedena retrospektivní klinická studie u pacientů s minimálně 1 dentálním implantátem, kteří demonstrovali dehiscenci nebo fenestraci kostního defektu s exponovaným povrchem im- plantátu během zavádění implantátu, a tudíž simul- tánně podstupovali aplikaci augmentačního mate- riálu s resorbovatelnými membránami a byly ponechány nezanořené.

Pacienti byli léčeni v ob- dobí od ledna do prosince na Oddělení orální chirurgie na Univerzitě ve Valencii ve Španěl- sku a byli monitorováni každoročně minimálně po dobu 3 let po zatížení. Studie byla provedena na zá- kladě pokynů Helsinské deklarace pro lidský vý- zkum.

Dostáváme zprávy o zásilkách objednávek, které se k Vám dostávají v pochybném stavu. Jsme se rozhodli mimo jiné připomenout, jak vypadají originální balíčky zabalené v našich skladech more Mar 31 The last few days of the 2nd stage of the Multi-Competition - Dominican Republic ! Fight for every point! On the 3rd of April we are finishing the 2nd stage of the Multi-Competition - Dominican Republic Give it your best and fight for every point!

Chirurgické postupy byly prováděny stejným chirurgem s rozsáhlými zkušenostmi v regenerač- ních procedurách. Pacientům byly poskytnuty úplné informace o chirurgických zákrocích a řádně podepsali formuláře o informovaném souhlasu.

Předoperační analýza zahrnovala zaznamenání úplné lékařské anamnézy a provedení klinických a radiografi ckých vyšetření. Byly získány CBCT snímky, aby se zjis- tila dostupnost kosti, kdykoli to chirurg považoval za nutné. Parodontální léčba byla poskytnuta vždy, když to bylo nezbytné k potlačení zánětu před im- plantací.

Techncongres suisse anti aging 10 dnů po chirurgickém zavedení implantátu bylo naplánováno profesionální profy- laktické ošetření. Byla provedena jedna nebo dvě uvolňující incize a byl odklopen mukoperiostální lalok. Exponovaná alveolární kost byla oškrábána kyretami, aby se odstranily všechny měkké tkáně. Techncongres suisse anti aging účelem podpoření primární stabi- lity byly kombinovány vrtáky derma chromatická technologie proti stárnutí osteotomy pro pre- paraci lůžka implantátu.

TSA implantáty s povr- chem Avantblast Solutions, Sentmenat, Španělsko byly zavedeny s použitím standardních postupů s ohledem na doporučené postupy výrobce. Phibo Dental Tyto implantáty měly leštěnou povrchovou část 1,5 mm. Všechny im- plantáty byly ošetřeny řízenou kostní regenerací implants 1 07 10 Studie Řízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty Obr. Incize periostu byly provedeny tak, aby umožnily mobilizaci laloku a uzavření primární rány bez napětí.

Poté byl mukoperiostální lalok zašit suturou tak, že hlavička implantátu byla expono- vaná do ústní dutiny obr. Implantáty nebyly zatíženy žádnými provizorními náhradami. Paci- enti byli poučeni o udržování adekvátní dentální hygieny. Pacientům nebylo povoleno používat sní- matelné protézy techncongres suisse anti aging dobu 3 týdnů po operacích s augmentací kosti.

Po dobu 1 týdne byla doporu- čena měkká strava a pacienti byli poučeni, aby se vyhnuli čištění či jinému traumatu v operovaných místech. Sutury byly odstraněny 2 týdny po operaci. Všichni pacienti byli zařazeni do udržujícího programu zahrnujícího každoroční vyšetření a odbornou profylaxi. V pří- padě potřeby byla provedena úprava okluze. Měření byla zaznamenána s přes- ností na 1 mm.

Byl zaznamenán typ štěpu auto- logní kost nebo směs. Byla zaznamenána kon- strukce defi nitivní protézy jednoduchá nebo částečná a typ protézy cementované nebo šrou- bované.

techncongres suisse anti aging Výškový agent suisse proti stárnutí

techncongres suisse anti aging Byly zaznamenány následující výsledky: Hojení receptorového místa: odhalení mem- brány. Úspěch implantace: Defi nice úspěšnosti implan- tátu byla založena na klinických a radiografi ckých kritériích uváděných Buserem a kol. Radiografi cká ztráta marginální kosti kolem im- plantátu: Intraorální rentgenové snímky byly poří- zeny v okamžiku protetického zatížení výchozí Obr.

Snímky byly kalibrovány pomocí aplikace CliniView verze 5. Každý snímek byl kalibrován pomocí známé délky implantátů. Vertikální vzdálenost od vnějšího okraje ramene implantátu referenční bod k nej- více koronálnímu bodu na spojení kost—implantát byla hodnocena v meziálních a distálních aspek- tech každého implantátu s přesností na 0,1 mm. Periimplantovaná resorpce techncongres suisse anti aging kosti po 3 le- tech od zatížení byla vypočtena ze změny hladiny kostní hmoty mezi rentgenovým snímkem rok po zatížení a kontrolním rentgenem po 3 letech od za- tížení; pro každou dvojici měření meziální a dis- tální byla použita největší hodnota.

Kalibrace intra- orálního analyzována před vyhodnocením celého vzorku implantátu pomocí přehodnocení ztráty kostní hmoty na celkem 30 náhodně vybraných místech pomocí náhodných funkcí aplikace Microsoft Excel na duplicit- ních měřeních prováděných v různých dnech. Získal se vnitřní korelační koefi cient 0, který vy- kazoval vysokou shodu mezi dvěma sadami dat.

Základním hlavním cílem projektu je podpořit trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury CMV a tím přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji zejména jihomoravského regionu.

Podle hodnoty Dahlberga byla pro metodu měření odhadnuta chyba 0, mm. Pearsonův chí-kvadrátový test test dobré shody byl použit ke studiu vztahu mezi mírou pře- žití a úspěšnosti s ohledem na pohlaví, kouření a hy- gienické návyky, polohu a umístění implantátů, typ defektu, typ štěpu, protetický techncongres suisse anti aging a expozici membrány. Spearmanovy testy byly použity pro vy- jádření vztahu mezi průměrnou ztrátou kostní tkáně a věku a průměrných rozměrů defektu kolem im- plantátu, a Mann-Whitneyho test, aby se tato pro- měnná spojila s typem štěpu a expozicí membrány.

techncongres suisse anti aging

Techncongres suisse anti aging analýza byla provedena za použití soft- waru SPSS verze Výsledky Celkem bylo zahrnuto 66 pacientů s řízenou kostní regenerací v okolí nezanořených dentálních implantátů, které byly provedeny v důsledku pří- tomnosti dehiscencí a fenestrací. Techncongres suisse anti aging pacientů bylo vyloučeno v důsledku neúčasti na kontrolních návštěvách. Konečný vzorek studie byl 50 pacientů 26 žen, 24 mužů s průměrným věkem 54,8 ± 13,6 let rozmezí: 25— Udržování hygieny bylo dobré u 39 pacientů a pravidelné u 11 pacientů.

Do- šlo ke vzniku 77 defektů kolem 75 implantátů 73 dehiscencí, 4 fenestrace. Průměrné rozměry vý- sledných defektů dehiscence byly 1,97 ± 1,06 mm rozsah: 1,5—8,0 na výšku a 3,29 mm rozsah: 3,0—5,5 na šířku. Průměrné rozměry techncongres suisse anti aging de- fektů fenestrace byly 2,75 ± 0,95 mm rozsah: 2,0—4,0 na výšku a 2,1 mm rozsah: 1,5—3,0 na šířku.

Co se týče typu štěpu, 12 implantátů dostalo auto- logní kost a 63 dostalo směs se syntetickou kostí. Co se týče protetické rehabilitace, 21 implantátů mělo sólo korunku a 54 fi xní můstky a 28 protetic- kých prací bylo cementováno a 47 šroubováno.

Our preparations

Hojení receptorového místa Dehiscence rány s membránovou expozicí v čas- ném pooperačním období se vyskytla v 5 augmen- tovaných místech u 5 pacientů. Tyto expozice ne- přesáhly průměr 3 mm. Všechna místa reepiteli- zovala bez problémů. Míra úspěšnosti implantátu a periimplantá- tová ztráta marginální kosti Tři implantáty u 3 pacientů byly ztraceny, všechny ještě před zatížením, v rozmezí 1 až 3 měsíců. Všechny 3 implantáty měly dehiscenci kosti kolem implantátu o šířce a délce techncongres suisse anti aging mm.

Dva pacienti byli muži s průměrným věkem 40—63 let a 1 žena ve věku 46 let.

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně- udržitelnost a rozvoj

Všichni tito pacienti udržovali pravidel- nou ústní hygienu. Jeden byl nekuřák a 2 byli ku- řáci. Všechny neúspěšné implantáty byly umístěny do distálních oblastí 2 mandibulární a 1 maxilární a nepřesáhly délku 10,0 mm a šířku 4,2 techncongres suisse anti aging. Průměrná periimplan- tační ztráta marginální kosti po 1 roce od zatížení byla 0,42 ± 0,31 mm rozmezí: 0,1—1,9.

Po 3 letech od zatížení nebyly ztraceny žádné další implantáty a podle kritérií Busera a kol. Nebyly zjištěny techncongres suisse anti aging významné rozdíly mezi mírou úspěšnosti a úbytkem kostní hmoty s ohledem na faktory pacienta věk, pohlaví a kou- ření nebo na proměnné implantátu umístění, typ defektu, rozměry defektu, typ štěpu, protetický de- sign nebo expozice membrány.

Diskuze Tato studie byla navržena tak, aby po minimálně 3 letech od protetického zatížení vyhodnotila míru přežití a úspěšnosti nezanořených implantátů s pe- riimplantátovými defekty kosti léčenými částicemi kostních štěpů a resorbovatelnými membránami v jednofázovém postupu.

techncongres suisse anti aging

Výsledky této studie uka- zují, že přístup nezanořovat implantáty je provedi- telnou možností, pokud se v průběhu implantace z anatomických důvodů vytvoří defekty kosti ko- lem implantátu. Výsledky této studie jsou srovnatelné s výsledky studií na zanořených implantátech. Co se týče hojení receptorových míst, Blanco a kol.

Tyto výsledky souhlasí s výsledky Juodzbalys a kol. Tito autoři neuvá- děli žádnou marginální resorpci kostní tkáně kolem implantátu s výjimkou 1 implantace po 12—14 měsí- cích sledování. Prvním ome- zením je, že studie nezahrnula kontrolní skupinu a nebylo do ní možno techncongres suisse anti aging vstoupit, takže nepo- skytuje žádný důkaz o účinnosti, co se týče regene- techncongres suisse anti aging kosti a efektivita této techniky byla tedy zalo- žena na pooperačních komplikacích a mírách přežití dentálního implantátu a jeho úspěšnosti.

  • Лицо Ричарда просветлело.

  • Implants Czech Republic No. 1,

Druhým omezením studie je absence radiografi c- kého výsledku, který by mohl měřit množství rege- nerované kosti, protože použití jednofázového po- stupu jej neumožňuje přímo měřit. Závěr Navzdory omezením této studie je zavedení ne- zanořeného implantátu ve spojení s GBR pro léčbu defektů kostní tkáně kolem implantátu proveditel- nou možností s několika léčebnými komplikacemi a dobrou dlouhodobou prognózou.

Měly by být provedeny další dlouhodobé studie s příslušnými kontrolami a většími velikostmi vzorků a delšími ná- slednými kontrolními vyšetřeními, aby se potvrdila nebo zamítla tato zjištění. Seznam použité literatury na vyžádání u vydavatele.

Kontakt Dr. VladislavovaPísek 01 www.

The newest information

Fernando Duarte, Portugalsko Dr. Gregor Thomas, Německo Periimplantitida je jednou z výzev medicíny Implantologové a parodontologové na celém světě neustále hledají spolehlivá a realizovatelná léčebná řešení. V této případové studii autoři prezentovali jejich preferovaný protokol léčby periimplantitidy pomocí biomimetického náhradního kostního materiálu a resorbovatelné kolagenní membrány.

Periimplantitida je defi nována jako lokální léze, která je asociována se ztrátou kosti techncongres suisse anti aging oseointe- grovaného implantátu, zatímco periimplantátová mukositida je reverzibilní zánětlivá změna ve sliznici obklopující implantát.

Periimplantátová mukositida je diagnostikována sondáží, po které následuje krvácení. Mukositida není často klasifi kována jako závažná věc techncongres suisse anti aging také není často brána vážně ani pacientem.