Jako kariérních postupů proti stárnutí, Pracující důchodci – nevyužitý zdroj talentů


Pocit, že věk uchazeče jako kariérních postupů proti stárnutí nevýhodou, je v seznamu překážek v osobním kariérním postupu na druhém místě předčí ho pouze přístup ke kvalitním pracovním pozicím a předběhl faktory, jako je nedostatek technických nebo všeobecných dovedností, přístup k pokračujícímu vzdělávání a genderová diskriminace. Ať už z finančních důvodů nebo kvůli potřebě intelektuální stimulace se do práce vrací více důchodců, než kdy dříve. Některé společnosti dokonce nastavují programy pro nábor důchodců. Tito pracující důchodci představují velmi důležitou, ale nevyužitou zásobu talentů s jedinečnými kvalifikacemi, která může zaměstnavatelům pomoci se vypořádat s nedostatkem pracovníků, který teď na trhu panuje. Dychtivost po setkávání s lidmi Jednou z nejnáročnějších změn je pro mnoho důchodců pocit izolace, který nastává po opuštění pracovního procesu.

Jakub Slavík, MBA, manažerský poradce Známá věta z dob reálného socialismu opět ožívá, tentokrát v odvětví silnoproudé elek­trotechniky a energetiky.

Situaci neprospívá ani restrukturalizace odvětví, byť ekonomicky nutná pro jeho dal­ší přežití.

Osobnost inženýra

Výsledkem je, že střední generace odborníků pomalu stárne, staří odcházejí na odpočinek jako kariérních postupů proti stárnutí nepřicházejí v dostatečném počtu a kvalitě. Podívejme jako kariérních postupů proti stárnutí na některé základní principy řízení lidí i na zkušenosti britské energetiky, která v  Osobnost inženýra Prvním krokem je uvědomit si, koho vlast­ně hledáme. Zkusme si v hrubých rysech na­črtnout profil mladého nadějného inženýra. Je to člověk se zájmem o obor, který je ne­jen schopný analytického myšlení a vlastní­ho přístupu k problému, ale hledá příležitosti, kde tyto schopnosti osvědčit.

To, že se musí celý život průběžně učit a zdokonalovat, mu nevadí, naopak to vítá. Inženýr rozumí své technické problematice a je na to patřičně hrdý.

Jaké máme benefity? Pružná pracovní doba Jste ranní ptáčata nebo spíš noční sovy? V Contipru si pracovní režim díky pružné pracovní době uzpůsobíte svým potřebám.

Zpravidla rád spolupra­cuje, ale netouží vládnout druhým. Je-li to nutné, umí riskovat, ale riskuje ne­rad. Dává spíše přednost dlouhodobé jistotě.

Nejlepší oční krém po 40 recenzích

Co tedy můžeme nabídnout mladému na­dějnému inženýrovi? Především tedy přiměřený plat, přiměře­nou jistotu zaměstnání a příležitost k rozvo­ji. Aby přitom byly uspokojeny i přirozené životní ambice mladého člověka, je třeba si ujasnit problém kariéry ve firmě.

Existuje to­tiž kariéra dvojí: manažerská kariéra, která je tradičně chá­pána jako postup po žebříčku funkcí smě­rem nahoru k řídícím funkcím vyššího stupně; odborná kariéra, spočívající v rozvoji od­borné úrovně a odborného postavení pra­covníka, v jeho pověřování stále důleži­tějšími a náročnějšími úkoly, provázený­mi zpravidla rozšiřováním pravomocí.

Abychom vzbudili zájem o odbornou ka­riéru, je důležité interpretovat ji jako rovnocennou kariéře ma­nažerské a prosadit, aby se ten­to pohled stal součástí podniko­vé kultury.

Kariéra v Contipru

Kromě každodenního osobního přístupu řídících pra­covníků lze takovouto kulturu posilovat např. Proces restrukturalizace fi­rem na jedné straně z nich čas­to vyhání schopné inženýry, na druhé straně paradoxně nahrává právě posilo­vání odborné kariéry.

Se zplošťováním orga­nizačních struktur totiž dochází ke snižová­ní počtu manažerských jako kariérních postupů proti stárnutí, zvyšování kon­kurenčního boje mezi zaměstnanci o postup v manažerské kariéře, a tím ke zvyšování zá­jmu o kariéru odbornou. Kde začít s výběrem mladých nadějných inženýrů?

jako kariérních postupů proti stárnutí

Nejlépe již ve škole. Je běžnou praxí vel­kých firem vybírat si nadějné kandidáty již na univerzitách skrze různé projekty či soutěže. To se pak projeví buď již při výběru jejich prvního za­městnání nebo v pozdějších fázích jejich pro­fesní kariéry. Velké firmy typu Siemens nebo ABB ta­kovéto postupy úspěšně používají. Systém tedy máme, nadějné kandidáty rovněž.

Jak ale vybrat ty správné?

Stabilní neznamená zkostnatělá

Vedle pevně daného jako kariérních postupů proti stárnutí postu­pu existují i alternativní přístupy, oblíbe­né zvláště v anglosaské kultuře. V britské energetice se osvědčily tzv. Jedná se o analytické projekty, týka­jící se např. Do těchto projektů jsou zařazováni naděj­ní zaměstnanci z různých profesí, často bez předchozích praktických zkušeností v dané oblasti, kteří si takto rozšiřují své schopnos­ti.

Benefity nejsou jenom do počtu

V průběhu projektu je sledována jejich schopnost orientovat se v novém problému i chuť přijímat nezvyklé úkoly. Alternativní kariérní plánování pak v porovnání s pev­ným kariérním plánováním vypadá tak, jak ukazuje obrázek. Pochopitelně všeho moc škodí. Toto riziko je proto třeba včas ohlídat.

Nejsou lidi, šéfe!

Vzdělávání — absolvovat, či umět? Jak řečeno výše, nadějný inženýr dychtí po nových poznatcích a zkušenostech. Sou­částí plánu jeho odborné kariéry proto musí být takové vzdělávání, které: jednak zajistí potřebnou kvalifikační struk­turu firmy v dlouhodobém měřítku; jednak uspokojí profesní ambice zaměst­nance.

Vzděláváním se přitom nemusí rozumět pouze školení či studium, ale i získávání praktických zkušeností, např.

Pracující důchodci – nevyužitý zdroj talentů

Co však s nudnými opakovanými školení­mi, která jsou pro zkušené zaměstnance pou­hou nevyhnutelnou rutinou? V britské jako kariérních postupů proti stárnutí rozpoznali zhoubný vliv těchto škole­ní, vedoucích k degradaci vzdělávání.

Dali zkušeným zaměstnancům příležitost získat potřebná osvědčení i bez absolvování škole­ní, pouze na základě testu. Tím se zabránilo situaci, kdy se nezájem o průběh školení či jako kariérních postupů proti stárnutí jeho nadbytečnosti u těchto zkušených zaměstnanců přenesl i na ostatní, a snížil se tak jeho celkový užitek.

  • Obličejový obchod proti stárnutí
  • Lidský růstový hormon proti stárnutí
  • Jak se zbavit vinaře

Základem je systém Jak víme, dlouhodobé problémy vyžadují dlouhodobá řešení. A profesní příprava kva­litních inženýrů je dlouhodobá a systematická záležitost. Nečekejme proto zázraky přes noc.

Základem je nastavit jasný a fungující systém řízení lidí ve firmě — tedy systém zís­kávání či uvolňováníodměňování, kariéry a profesního rozvoje zaměstnanců. Svůj systém bude mít malá firma o deseti zaměstnancích stejně jako de­setitisícový kolos. V podnikovém řízení — na rozdíl od pří­rodních věd — nikdy neexistuje ideální řešení, pouze dobré či méně dobré řešení. Popsané poznatky a zkušenosti k tomu mohou pomoci.

jako kariérních postupů proti stárnutí

Porovnání alternativního kariérního plánování s pevným kariérním plánováním.