Jak se zbavit přízvuku. Slovní přízvuk


Slovní přízvuk

Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině Milan Romportl pdf - Před lety se pokusil prof. Frinta stanovit zásady výslovnosti slovanských, zejména ruských slov, přejímaných do češtiny. Vyjdu z konkretního příkladu.

Vtip Vlasty Korce: Sára chodí s pošťákem!

Setkáváme se nyní ve zprávách často se jménem Korabeľnikova. Rozhlasoví hlasatelé tu obyčejně vyslovují buď karabjelňiková nebo karabelňiková.

Pokračovat můžete zde:

Shledáváme se tu při jejich české výslovnosti hned s několika otázkami. První z nich, umístění přízvuku a snad i jeho síluje snad možno pokládat za nejméně spornou.

diy proti stárnutí

Přechází-li totiž ruské jméno do českého kontextu, pak se zcela samozřejmě posune přízvuk na jeho prvou slabiku, má-li v ruštině přízvuk []na slabice jiné — stejně jako je tomu u slov přejatých. Tuto zásadu zaznamenává v podstatě již prof. Frinta, a jak se domnívám na základě četných pozorování, je velkou většinou zachovávána.

Složitější je otázka, máme-li v české výslovnosti rušit t.

Klady a zápory přízvuk v angličtině

Podíváme se jak se zbavit přízvuku tuto otázku blíže. Jak je známo, nazýváme akáním v ruštině onen jev, že se psané o nebo a v nepřízvučných slabikách vyslovuje stejně jakožto hláska více nebo méně blízká a.

Zde máte co do činění se dvěma lidmi, kteří jsou kompetentní, plynulý a zajímavé mluvit v angličtině. Ale víte, že jeden z nich je rodilý mluvčí, a druhá — zástupce kterékoliv jiné země nebo národa. Jak to víte?

Podobné změně t. Všechny tyto změny můžeme však pokládat jak se zbavit přízvuku za druhotné. Ruský přízvuk je nadprůměrně silný, klesá proto síla hlasu v nepřízvučných slabikách na velmi nízkou hodnotu a hlásky v těchto slabikách jsou zeslabovány nejen co do síly, ale i co do délky, mění se i jejich hlásková barva.

Můžeme tedy t.

Trefa do černého. Tolik práce na tom, aby jeden zapadl — a k čemu?

Převedeme-li nyní ruské slovo do českého kontextu a klademe-li slabý český přízvuk na prvou slabiku, odpadají vlastní důvody pro akání, ikání atd.

Z výslovnosti ruských jmen, která byla známa již dříve, u nichž si však přesto uvědomujeme jasně jejich ruský původ, je nám i tato zásada zcela zřejmá. Nenapadne nás jistě vyslovovat s hláskou a jména typu Tolstoj, Borodin, Oněgin, ba ani slova obecná, jako kolchoz, sovchoz a pod.

Account Options

A přece u nověji přejatých zaslechneme vyslovovat uvedené jméno v podobě Karabelňiková anebo obecné vaprosňik, ačkoli ani tu není důvodu chceme-li užít ruského termínuproč neříci voprosňik. Snad by bylo možno namítnout, že se na př. Jde tu však o případ podstatně jiný, neboť — nehledíme-li ani na to, že jde o slovo obecné — toto slovo bylo přejato především v mluvené podobě, užívalo se ho s jistým citovým zabarvením a ustálilo se napřed v řeči mluvené; odtud pak pronikalo i do češtiny literární.

Na příkladu, který jsme uvedli z počátku, však můžeme najít ještě další kolísání, jež zasluhují zmínky.

Jak se dostat na angličtinu bez přízvuku

Je to hlavně otázka výslovnosti měkkých []souhlásek. I když to není ve Frintově článku zvláště zdůrazněno, budeme jak se zbavit přízvuku v češtině vyslovovat hlásky ď, ť, ň tedy Turgenev s -ňe- Potebnja s -ťe- a -ňa- Borodin s jak se zbavit přízvuku atd.

jak se zbavit přízvuku engollon suisse proti stárnutí

Jak se však máme zachovat ke spojení retných souhlásek p, b, m, v, f se samohláskou e? Při výslovnosti však přesto budeme narážet na určité potíže.

jak se zbavit přízvuku jak se zbavit viny

Jedině po m převládá výslovnost s e nikoli mje nebo dokonce mňejako ve slovech Mendělejev, Mečnikov, Parchomenko, menševik zde proti původní výslovnosti dokonce i tvrdé n, nikoli ňavšak i po ostatních retnicích je častá výslovnost s e, na př.

Zdá se, že po retnicích bude existovat i nadále jisté kolísání.

Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině

Přitom bude běžná výslovnost ovlivňována jednak výslovností tradiční — vázanou ještě na starý ruský pravopis, v němž se psalo ě —, jednak příbuzností s českými slovy, tak rus. Izvěstija bude srovnáváno na př.

jak se zbavit přízvuku fret ferroviaire suisse anti aging

Ovšem pokud jde o jména, je jejich počet zcela nepatrný. Havránek doporučuje v citovaném článku přepisovat jak se zbavit přízvuku češtině toto e jako jo, resp.

jak se zbavit přízvuku

Nesnáz bude však u několika slov, u nichž se již ustálila výslovnost s e na př. Potěmkinovy vesnice.

jak se zbavit přízvuku jako rozmazané vrásky pod očima

Zde nezbude než zachovat tuto ustálenou výslovnost. Konečně půjde v přejatých ruských slovech o problém délky samohlásek.

Naše řeč – Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině

Víme, že v ruštině nejsou samohlásky dlouhé a krátké a že se jisté prodloužení samohlásky projevuje jen v přízvučné slabice jako doprovázející znak přízvuku.

Ve výslovnosti, zejména některých vlastních jmen, slýcháme občas v češtině výslovnost obojí. Tak můžeme zaznamenat výslovnost jmen Stalin, Lenin jak s dlouhým, tak i s krátkým a, resp.