Iukb suisse proti stárnutí


Jarní semestr Povinné předměty C Bakalářská práce z chemie Povinně volitelné předměty Doporučené volitelné předměty C — Pravidla pro vytváření studijních plánů SP oboru a návrh témat iukb suisse proti stárnutí Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Název předmětu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Chemie Biofyzikální chemie rozsah způsob zák.

Obsah a rozsah SZZk SZZk se skládá z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky z oboru Biofyzikální chemie rovnoměrné zastoupení jednotlivých chemických disciplín: chemie obecná, fyzikální, anorganická, organická a biochemie, základy biologie a fyziky Obecná a fyzikální chemie Hmota a energie.

Struktura atomového jádra a atomu. Základní chemické slučovací zákony. Elektronová struktura atomů. Vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, atomové orbitaly. Principy výstavby víceelektronových systémů. Spin elektronu. Výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo. Elektronová struktura molekul. Teorie valenční vazby. Hybridizace atomových orbitalů. Teorie molekulových orbitalů MO.

Typy a tvary molekulových orbitalů, typy kovalentních iukb suisse proti stárnutí.

Když dva dělají totéž, nebývá to totéž - Starnutie je prežitok #37

Řád vazby. Iontové sloučeniny a iontová vazba. Kovová vazba. Slabé interakce mezi molekulami, vazba vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul. Dipólový moment, index lomu, refrakce. Optická aktivita molekul, Cottonův efekt, optická rotační disperze, cirkulární dichroizmus. Interakce záření s hmotou.

Principy jejich měření. Chemická termodynamika. Tepelná rovnováha, teplota, tlak, nultá věta. První věta, vnitřní energie, teplo, práce. Entalpie, tepelné kapacity. Druhá věta. Gibbsova funkce, závislost Gibbsovy funkce na teplotě, tlaku a složení. Chemický potenciál. Třetí věta.

VYŠŠÍ IDEÁL

Chemické rovnováhy. Rovnovážná konstanta a její závislost iukb suisse proti stárnutí tlaku a na teplotě. Le Chatelierův princip. Elektrolytická disociace iontových látek, Vodivost iontů, silné a slabé elektrolyty, iontová síla roztoku.

Galvanické a elektrolytické články.

HLAVNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ

Standardní potenciál elektrody. Druhy elektrod. Oxidace a redukce. Elektroda prvního a druhého druhu, Nernstova rovnice, vodíková elektroda. Oxidoredukční elektroda.

Lékařská genetika a molekulární diagnostika - Přírodovědecká fakulta

Elektrolýza roztavených solí a vodných roztoků, anodické a katodické reakce, Faradayův zákon. Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí, rychlostní zákon, rychlostní konstanta a řády reakcí.

Srážková teorie. Teorie aktivovaného komplexu.

  • Deník proti stárnutí stoupající k výzvě
  • Jak se zbavit kofeinu
  • Предложение это на языке октопауков обозначало "спасибо".

Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na iukb suisse proti stárnutí rychlost. Katalýza: katalyzátory, katalyzované reakce, homogenní a heterogenní katalýza.

Principy kvalitativní chemické analýzy. Skupinová a selektivní činidla. Titrační metody. Acidobazické titrace, acidobazické tlumivé roztoky. Komplexometrické titrace. Redoxní titrace. Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově selektivní elektrody, skleněná elektroda. Měření pH.

Konduktometrické metody. Voltametrie, polarografie. Optické analytické metody. Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření.

Rozdíly ve zdraví lidí jako odraz rozdílů v dostupnosti zdravotnických služeb. Poválečný rozvoj zdravotnických systémů a veřejného zdravotního pojištění v Evropě.

Separační metody. Kapalinová extrakce. Chromatografické metody. Elektromigrační metody. Anorganická chemie Klasifikace prvků, prvky přechodné a nepřechodné, periodický systém a periodicita chemických vlastností. Horizontální a vertikální trendy. Elektronegativita, ionizační potenciál, iontové a kovalentní poloměry, teploty tání a varu. Systematické názvosloví anorganických sloučenin. Vodík a jeho sloučeniny.

Brönstedova a Lewisova teorie kyselin a zásad, síla kyselin a zásad, disociační konstanta, vytěsňování slabých kyselin a zásad. Autoionizace vody, stupnice pH. Alkalické kovy a jejich sloučeniny. Vápník, hořčík a kovy alkalických zemin. Elektrolytická výroba hliníku. Grafit, diamant. Křemík, germanium. Inertní elektronový pár. Oxidy dusíku a výroba kyseliny dusičné. Výroba amoniaku. Oxidy, jejich typy, struktura, vlastnosti a význam.

Voda a peroxid vodíku. Oxidy a kyseliny. Výroba kyseliny sírové. Elektrolytická příprava fluoru. Chlor, brom, jod. Halogenidy, oxidy a oxokyseliny. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Organická chemie Principy tvorby systematického názvosloví iukb suisse proti stárnutí sloučenin. Alkany a cykloalkany. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie adičních iukb suisse proti stárnutí. Optická aktivita a symetrie molekul.

Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování trojrozměrných molekul v rovině. Optická isomerie, specifická rotace, optická čistota, racemická směs. Dieny a polyeny. Reakce probíhající na konjugovaných dienech. Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce elektrofilní i nukleofilní reakce. Aromatický stav a jeho demonstrace resonanční delokalizační energie.

Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanismus elektrofilní aromatické substituce.

Populární značky

Halogenderiváty a iukb suisse proti stárnutí strukturní typy, reaktivita. Hydroxysloučeniny-alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru kyselosti. Základní krása pro oživení séra proti stárnutí očí vlastnosti.

Lékařská genetika a molekulární diagnostika - Přírodovědecká fakulta

Diazotace a využití diazoniových solí. Kvarterní amoniové soli. Karbonylové sloučeniny. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti.

Funkční deriváty karboxylových kyselin estery, halogenidy, anhydridy, amidyjejich příprava, vlastnosti.

Petr Kuglík, CSc. Jaromír Vaňhara, CSc. Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, kugl sci. Tento obor navazuje na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích.

Heterocyklické sloučeniny. Elektronová struktura a vliv na chemické vlastnosti, srovnání jejich chemických vlastností. Biochemie Aminokyseliny - chemické a fyzikální vlastnosti aminokyselin.

STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 10/2012

Kódované a nekódované aminokyseliny, aminokyseliny esenciální. Peptidy - peptidická vazba. Bílkoviny - struktura.

iukb suisse proti stárnutí

Chemické a fyzikální vlastnosti bílkovin. Rozdělení bílkovin podle struktury a funkce. Monosacharidy - rozdělení, stereoizomerie, typy vzorců obecné reakce.

Oligosacharidy a polysacharidy - rozdělení podle funkce a struktury.

iukb suisse proti stárnutí oční gel proti vráskám

Jednoduché a složené lipidy význam, fyzikálně chemické vlastnosti. Vlastnosti enzymů - nomenklatura a názvosloví, vyjadřování enzymové aktivity, aktivní centrum, specifita a mechanismus účinku.

Čisticí ubrousky na obličej proti stárnutí záhyby nad perem

Enzymová kinetika - vliv vnitřních a vnějších faktorů na enzymovou reakci. Metabolismus - tři stupně metabolismu. Katabolismus a anabolismus.