Biogenéza telomerázy rna proti stárnutí


Jiří Král, Dr. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, jen s použitím citované literatury a pod vedením RNDr. Jiřího Krále, Dr. Jiřímu Královi, Dr. Tereza Kořínková, Ing. Jana Musilová, Mgr. Martin Forman, Klára Jílková za pomoc v průběhu experimentální fáze.

Dále patří moje velké díky Prof. Františku Marecovi, CSc. Magdě Vítkové, RNDr. Petru Nguyenovi a Mgr. Rovněž si mé velké poděkování zaslouží celá řada kolegů za poskytnutí materiálu a jeho určení, jmenovitě Prof. José G. Luis Biogenéza telomerázy rna proti stárnutí. Diplomová práce vznikla v letech v rámci grantového projektu GAČR 4 Summary Karyotype analysis of selected species from arachnid orders Amblypygi and Uropygi Whip spiders Amblypygi and whip scorpions Uropygi represent relict arachnid orders which has been found already at Upper Carboniferous strata.

Although biogenéza telomerázy rna proti stárnutí data from amblypygids and uropygids might be important to reconstruct karyotype evolution of arachnids, cytogenetics of these orders is almost unknown. Presented study is aimed in analysis of karyotype and meiosis in 16 species of Amblypygi and 4 species of Uropygi. Analysed species does not exhibit morfologically differentiated sex chromosomes.

Differentiation of sex chromosomes on molecular level was revealed in amblypygid Paraphrynus mexicanus by comparative genome hybridization. Comparison of karyotype data indicates reduction of chromosome numbers biogenéza telomerázy rna proti stárnutí evolution of both orders. In Amblypygi, this reduction was accompanied by increase of number of biarmed chromosomes.

This trend is not apparent in Uropygi.

ISSN X. K většině úmrtí dochází v důsledku pozdní dia gnózy a nedostupnosti specifické léčby. U velkého počtu pa cientů je nicméně nádorové onemocnění stále dia gnostikováno až v pokročilém stadiu, protože v klinické praxi je k dispozici zatím pouze několik dostatečně citlivých a specifických bio markerů. Možným řešením tohoto problému je identifikace bio markerů využitelných pro časnou dia gnózu onemocnění a pro výběr optimální léčebné strategie. Hlavním problémem je příliš zdlouhavý proces převádění poznatků základního výzkumu na účinné léky a dia gnostické postupy v praxi.

Karyotypes of most analysed amblypygids and uropygids are also characterized by low amount of heterochromatin. Most studied species exhibit two pairs Amblypygi or three pairs Uropygi of nucleolar organizer regions. Meiosis is chiasmatic biogenéza telomerázy rna proti stárnutí one, two or exceptionally three chiasmata per bivalent.

Prophase I of all analysed species is characterized by presence of a diffuse stage. Key words: Amblypygi, Arachnida, diffuse stage, fluorescence in situ hybridization, heterochromatin, chiasma, chromosome, karyotype, meiosis, nucleolar organizer region, sex chromosomes, Uropygi 5 Klíčová slova:, Amblypygi, Arachnida difúzní stádium, fluorescenční hybridizace in situ, heterochromatin, chiazma, chromozom, karyotyp, meióza, nukleolární organizátor, pohlavní chromozomy, Uropygi 6 Slovník pojmů a seznam zkratek A - akrocentrický chromozom, Levanova klasifikace BSA - hovězí sérový albumin z angl.

01. Obecné vlastnosti živých soustav, evoluce, původ a vývoj člověka

Skupina je definována podle utváření samičího kopulačního orgánu ETS - z angl. Může se jednat biogenéza telomerázy rna proti stárnutí pozitivní materiál se barví více než ostatní chromozomy nebo negativní heteropyknózu jednán se o materál který se barví méně biogenéza telomerázy rna proti stárnutí ostatní chromozomy IGS - z angl.

Úvod Cíle práce Literární přehled Taxonomie a biologie bičovců řádů Amblypygi a Uropygi Cytogenetika pavoukovců Základní charakteristiky karyotypů pavoukovců Distribuce Biogenéza telomerázy rna proti stárnutí a konstutitivního heterochromatinu Průběh meiózy Pohlavní chromozomy Cytogenetika amblypygidních a uropygidních bičovců Materiál a metody Materiál Metody Příprava chromozomových preparátů Vizualizace konstitutivního heterochromatinu pomocí C-pruhování Analýza obsahu párů bází pomocí fluorescenčního pruhování pruhování Vizualizace NOR pomocí dusičnanu stříbrného Vizualizace NOR pomocí rdna FISH Detekce pohlavních chromozomů pomocí CGH Výsledky Karyotypy amblypygidních bičovců Karyotypy uropygidních bičovců Počet a distribuce rekombinací v genomu Diskuze Karyotypy Distribuce heterochromatinu a nukleolárních organizátorů Průběh meiózy a distribuce rekombinací v genomu Detekce pohlavních chromozomů Souhrn Seznam literatury 8 1.

biogenéza telomerázy rna proti stárnutí

Úvod Cytogenetickému výzkumu bezobratlých živočichů se biogenéza telomerázy rna proti stárnutí poslední době věnuje zvýšená pozornost, ovšem v rámci kmene biogenéza telomerázy rna proti stárnutí Arthropoda se většina eos energie nebo suisse proti stárnutí orientuje na hmyz. Ostatní skupiny členovců jsou z cytogenetického hlediska prozkoumány mnohem méně, což platí i pro třídu pavoukovců Arachnida.

Přestože je tomu již více než sto let kdy byl popsán první karyotyp pavoukovců Carnoycytogenetická data jsou dosud známa přibližně jen u druhů J.

biogenéza telomerázy rna proti stárnutí

Král, osobní sdělení. Je to tedy jen malý zlomek z celkového počtu druhů pavoukovců Harvey Karyotypy jednotlivých řádů pavoukovců nejsou navíc prozkoumány rovnoměrně. Nejintenzivněji byli dosud studování pavouci, kde se uvádí karyotypovaných druhů J.

Dalšími řády s relativně vysokými počty studovaných druhů jsou akariformní a parazitiformní roztoči, sekáči, štíři a štírci. U ostatních skupin pavoukovců informace o karyotypech buď zcela chybí, nebo jsou značně nekompletní dosud máme údaje u 7 z 13 řádů pavoukovců.

Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi

Z hlediska morfologie jsou karyotypy většiny pavoukovců tvořeny standardními monocentrickými chromozomy s lokalizovanou centromerou a převažují chromozomy dvouramenné. Biogenéza telomerázy rna proti stárnutí pavouků nadčeledi Dysderoidea Král et al. Podobně jako u hmyzu je i u pavoukovců velká rozmanitost ve způsobu určení pohlaví. U některých skupin nebyly nalezeny pohlavní chromozomy štíři, štírenky Vrásky na tvářích proč b, Král et albiogenéza telomerázy rna proti stárnutí jiných se naopak vyskytují složité systémy pohlavních chromozomů 8 9 např.

U akariformních a parazitiformních roztočů jsou velmi časté různé formy partenogeneze Oliver, V předložené práci jsem se soustředil na bičovce řádů Amblypygi a Uropygi, jejichž cytogenetika je takřka neprozkoumaná. Cytogenetika těchto skupin je prakticky neznámá. Byl sledován počet a biogenéza telomerázy rna proti stárnutí chromozomů, pohlavní chromozomy, konstitutivní heterochromatin, počet a poloha nukleolárních organizátorů jadérka NORprůběh meiotického dělení a frekvence a distribuce rekombinací v genomu.

Získané údaje umožní rekonstruovat základní rysy biogenéza telomerázy rna proti stárnutí evoluce těchto řádů. Karyotypy pavouků jsou velmi rozmanité, často zahrnují složité systémy pohlavních chromozomů Král Není tedy lehké stanovit jejich primitivní ancestrální karyotyp.

Dle chování systému deterministické — každému určitému vstupu odpovídá právě jeden určitý výstup stochastické náhodné — určitému vstupu odpovídá několik výstupů lze vyjádřit pouze pravděpodobnost určitého výstupu — např. Mendelovy zákony genetiky. Biologické systémy se ovšem jako stochastické spíše jeví, neboť není možno postihnout obrovské množství vstupů, na které živé systémy současně nebo sekvenčně odpovídají. Proto se mluví spíše o kvazistochastickém chování.

Jednou z možností, jak danou problematiku řešit, je prozkoumat a porovnat karyotypy příbuzných skupin, kterými jsou v tomto případě biogenéza telomerázy rna proti stárnutí řády bičovců včetně amblypygidů a uropygidů. V diplomové práci jsem navázal na svou bakalářskou práci, ve které jsem popsal samčí karyotypy amblypygidních bičovců Charinus neocaledonicus Charinidae a Damon medius Phrynichidae.

Častá methylace CpG ostrovů v prekurzorových lézích a časných žaludečních adenokarcinomech Abstraktní Karcinogeneze žaludku zahrnuje mnohočetné genetické a epigenetické alterace. Epigenetické umlčení nádorových genů v důsledku methylace CpG ostrova CIM bylo nedávno popsáno u rakoviny žaludku, ale role v prekurzorových lézích není dobře známa. Hladiny jak ligandu, tak rec Nadměrná exprese genu p73 divokého typu u rakoviny močového měchýře Abstraktní p73, první příbuzný p53, byl nedávno identifikován a bylo prokázáno, že je mono paralelně exprimován v řadě různých lidských tkání. Pro stanovení potenciální úlohy tohoto genu v humánní rakovině močového měchýře jsme zkoumali hladiny exprese p73alelické expresní vzorce a analyzovali mutace p73 v 23 neselektovaných primárních invazivních rakovinách močového měchýře s odpovídajícími normálními tkáněmi a v sedmi buněčných liniích rakoviny močového měchýře. Ve srovnání mezi normální a nádorovou tkání pomocí kvanti Resenzitizace buněk rakoviny prsu na anoikis tropomyosinem role cytoskeletu závislého na Rho kináze a adheze Abstraktní Dvě nejběžnější vlastnosti maligních buněk jsou přítomnost aberantního cytoskeletu aktinu a rezistence na anoikis.

Literární přehled 2. Druhově nejpočetnějšími řády pavoukovců jsou pavouci Araneae druhů Platnick a akariformní Acariformes a parazitiformní roztoči Parasitiformes dohromady druhů Harvey Amblypygidní a uropygidní bičovci patří naopak mezi málo diverzifikované reliktní řády.

Tyto skupiny jsou známy již od svrchního biogenéza telomerázy rna proti stárnutí ScudderWeygoldt Amblypygi a Uropygi tvoří společně s dalším řádem bičovců Schizomida a pavouky Araneae tzv.

  • Через несколько минут спустятся вниз остальные.

  • Moje C - Myc - mskssnina.sk

Mezi Tetrapulmonata se někdy řadí také roztočovci Ricinulei a vyhynulý řád Trigonotarbida Selden et al. Názory na postavení jednotlivých řádů v rámci tetrapulmonátní větve pavokuvců nejsou jednotné. Podle jedné z hypotéz Obr.

Onkogen 2020

Důvodem tohoto členění jsou společné znaky pavouků a amblypygidů, konkrétně úzká stopka mezi hlavohrudí a zadečkem, dobře vyvinutý savý žaludek a určité morfologické podobnosti v oblasti ústního ústrojí. Druhá hypotéza Obr. Spolu s těmito řády pak tvoří skupinu biogenéza telomerázy rna proti stárnutí Pedipalpikterou spojuje podobná morfologie pedipalp uzpůsobených k lovu loupeživé 10 11 pedipalpymodifikovaný první pár kráčivých končetin tykadlovité končetiny se smyslovou funkcí a uchovávání vajíček ve vaječném váčku.

Zvýrazněné linie naznačují shodu mezi oběma verzemi kladogramů. Šipky ukazují postavení diskutovaných řádů v rámci tetrapulmonátní větve pavoukovců. Kladogramy nezobrazují členění roztočů Acari na akariformní, parazitiformní a opilioakariformní roztoče.

Převzato z Harvey 12 Důležité ovšem je, že obě schémata naznačují blízkou příbuznost řádů bičovců s pavouky, a proto může být poznání karyotypové evoluce těchto skupin důležité pro pochopení vzniku a vývoje některých chromozomových charakteristik u pavouků. Amblypygidní bičovci se člení do dvou podřádů: Paleoamblypygi a Euamblypygi Weygoldt a, b.

Podřád Paleoamblypygi zahrnuje pouze čeleď Paracharontidae s jediným zástupcem Paracharon caecus. Za fylogeneticky nejpůvodnější skupinu amblypygidů je považována čeleď Paracharontidae a v rámci podřádu Euamblypygi čeleď Charinidae Weygoldt a Obr.

Podle jiných autorů se amblypygidi člení na pulvilátní Charinidae a Charontidae a apulvilátní Phrynidae a Černoch proti stárnutí pleti Quintero in Weygoldt na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti záchytných chloupků na kráčivých končetinách. Dosud bylo popsáno 17 rodů a recentních druhů amblypygidních bičovců HarveyM.

Seiter, osobní sdělení. Amblypygidní a uropygidní bičovci mají řadu společných charakteristik, které se týkají především morfologie některých končetin a způsobu života.

Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi - PDF Stažení zdarma

Jedná se o tropické nebo subtropické pavoukovce žijící v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, zejména v tropických deštných pralesech. Některé odolnější druhy však obývají i takové biotopy jako jsou pouště nebo savany.

  • Později objev dalších homologních genů u lidí vedlo k přidání n-Myc a l-Myc do rodiny genů.
  • Udpp proti stárnutí

Amblypygidi byli nejdále na severu nalezeni na řeckém ostrově Rhodos a na jihu v Jihoafrické republice Weygoldt Uropygidi byli nejdále na severu nalezeni v Texasu a na jihu na ostrově Biogenéza telomerázy rna proti stárnutí v Oceánii Harvey Charakteristickými znaky všech bičovců jsou mohutné loupeživé pedipalpy opatřené 12 13 Obr. Převzato z Harvey četnými trny, jimiž tito pavoukovci uchvacují svou kořist.

U amblypygidů jsou pedipalpy někdy až extrémně prodloužené a v některých případech se díky jejich délce dá určit pohlaví daného jedince. Druhým typickým znakem bičovců biogenéza telomerázy rna proti stárnutí tykadlovitý první pár kráčivých končetin, který v průběhu evoluce získal hmatovou funkci.

Podle zvláštní stavby prvního páru dostaly tyto biogenéza telomerázy rna proti stárnutí své jméno - bičovci. U amblypygidů se koncové články těchto končetin druhotně rozčlenily do mnoha u některých druhů i více než článků 13 14 Weygoldt Na rozdíl od amblypygidů biogenéza telomerázy rna proti stárnutí tyto končetiny u uropygidů a schizomidů znatelně kratší.

Od amblypygidů se řády Uropygi a Schizomida liší také tím, že mají podlouhlé tělo, které není tolik dorzoventrálně zploštělé. Jejich zadeček je navíc zakončen dlouhým článkovaným bičíkem.

Do jeho báze ústí ze zadečku žlázy produkující směs tvořenou alifatickými nasycenými monokarboxylovými kyselinami jako např.

pravda sérum proti stárnutí vrásek

Někdy je sekret obohacen ještě o ketony, alkoholy a estery Haupt et al. Tuto páchnoucí směs jsou schopni uropygidi vystříknout na potenciálního predátora a tím ho odradit od možného biogenéza telomerázy rna proti stárnutí.

Amblypygidní bičovci mají naopak tělo spíše široké než dlouhé a daleko výrazněji dorzoventrálně zploštělé. Díky tomu mohou zalézat do různých škvír, a proto se obvykle vyskytují pod kameny a kůrou stromů nebo v jeskyních.

Uropygidní bičovci se rádi zahrabávají do země, kde si tvoří nory a různé chodbičky. U obou řádů se jedná o noční dravce. Strategie jejich lovu je taková, že nejprve nehnutě vyčkávají a poté kořist uchvátí rychlým výpadem robustních pedipalp. Bičovci nemají jedové žlázy jako např.